विनासकारी भूकम्प पछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उध्दार कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति/संघसंस्थाहरुको नामावली

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, विनासकारी भूकम्प पछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उध्दार कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति/संघसंस्थाहरुको नामावली, रकम दाखिला भएको मिति र जम्मा भएको रकम |

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Data Category Aid Data
Source http://drrportal.gov.np/list-of-contributer
Version
Author
Author Email
Maintainer
Maintainer Email