उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योगको अनुदानको लागि स्वीकृत भएका सहकारी सस्थाहरु

उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योगको अनुदानको लागि स्वीकृत भएका सहकारी सस्थाहरु, कृषि विकास मंत्रालयबाट खिचिएको ।

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Data Category Agriculture
Source http://moad.gov.np/public/uploads/753092106-Anudan%20List%202067-68.pdf
Version
Author
Author Email
Maintainer
Maintainer Email