खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको निकायगत बजेट (रु हजारमा) २०७३/०७४

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको निकायगत बजेट (रु हजारमा) २०७३/०७४ - परिचय कार्यक्रम एवं प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन आ.ब. २०७३/०७४

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Ministry of Water Supply and Sanitation
Last Updated March 18, 2018, 01:38 (UTC)
Created March 18, 2018, 01:38 (UTC)
Catagory Energy & Water Resources